Teamfoto en functie(s)v.l.n.r.
achterste rij:                meester Bob (gr.6/7/8), juf Aly (gr.5, taalcoörd.), meester Fred (groep 6, rekencoörd. en
                                             bovenbouwcoörd.), juf Esther (gr.2) en Hilde (IB)
2e rij van achteren:  juf Wendy(Niet meer werkzaam op de Pelikaan), juf Anouk (gr.1, ICT), juf Willy (gr.3),
                                             juf Merel (niet meer werkzaam op de Pelikaan), Marja (directeur) en juf Elma (gr. 8).

3e rij van achteren:  juf Cathy (leerkrachtonderst.), juf Gea (niet meer werkzaam op de Pelikaan), 
                                             juf Cheyenne (onderwijsass.), juf Agnes (gr.5) en juf Aletta (gr.3, onderbouwcoörd.)
voorste rij(tje)            Margreet (administratie) en juf Hanneke (gr.7, HB)

niet op de foto            juf Rebecca (gr.2) en Bart (conciërge), juf Lizet (onderw.ass.) juf Eline (gr.4) en juf Ellen (gr.4)